FAQ

CO ?
Islandia, Liechtenstein i Norwegia zapewniają 1,79 miliarda euro wsparcia dla 15 państw członkowskich UE i EOG w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie 2009–2014. Programy i projekty, którym przyznano dofinansowanie, mogą być wdrażane do kwietnia 2016 r.

DLACZEGO ?
Islandia, Liechtenstein i Norwegia uczestniczą na równi z państwami członkowskimi UE w rynku wewnętrznym UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) i działają na rzecz zmniejszania nierówności i rozwoju współpracy na tym obszarze.

GDZIE ?
Ze wsparcia korzysta 12 nowych państw członkowskich UE i EOG (państwa członkowskie, które wstąpiły do UE od 2004 r.2 ) oraz Grecja, Portugalia i Hiszpania.

JAKIE OBSZARY ?
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

KTO ?
Beneficjentami są władze lokalne, regionalne i krajowe, instytucje edukacyjne i badawcze, studenci, nauczyciele i naukowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org