Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kształcenie na profilu praktycznym w szkolnictwie wyższym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu

Dnia 25 kwietnia 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

Doświadczenia szkół wyższych w kształceniu na profilu praktycznym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu.

Konferencja zorganizowana została przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, w którym realizowany jest projekt – Firma symulacyjna jako metoda innowacyjnego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim. Podczas konferencji zaprezentowane zostały referaty, w których podjęto próbę oceny stanu reformy szkolnictwa wyższego, perspektyw i zagrożeń. Tym samym konferencja wpisuje się w ogólnopolską dyskusję dotyczącą kierunków zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Prelegenci w szczególny sposób odnieśli się do miejsca i roli wyższego szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia na profilach praktycznych, współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz innowacyjnymi metodami dydaktycznymi wykorzystywanymi na studiach prowadzących profile praktyczne Dodatkowo wśród uczestników konferencji przeprowadzono badania ankietowe, których wyniki zostaną opracowane i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W drugiej części konferencji zaprezentowano założenia i wypracowane rezultaty dwóch projektów realizowanych w ramach Funduszy Norweskich. Tarnowska uczelnia przedstawiła projekt Firma symulacyjna jako metoda innowacyjnego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, natomiast PWSZ z Konina Projekt polsko-norweski SUSTMAN, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i procesy produkcji jako przykład innowacji i dobrej praktyki.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję do zwiedzenia pracowni symulacyjnej oraz uzyskania informacji dotyczących jej wykorzystania w procesie dydaktycznym, zwłaszcza w kształtowaniu tzw. „kompetencji miękkich”. Spotkanie było też okazją do promowania recenzowanej monografii pod redakcją dr Anny Gądek pt. Koncepcje innowacyjnego kształcenia w reformującym się szkolnictwie wyższym. Firma symulacyjna jako metoda dydaktyczna na studiach o profilu praktycznym.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych uczelni, w tym także rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani z takich uczelni jak: PWSZ w Tarnobrzegu, PWSTE w Jarosławiu, PWSZ w Koninie.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

  • dr hab. inż. Jadwiga Laska – Rektor PWSZ w Tarnowie
  • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa