Rezultaty

Informacje o współpracy międzynarodowej

Temat projektu:
Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim

Partnerzy:
• Høgskolen i Lillehammer/ Lillehammer University College, Norwegia
• Mo og Øyrane vidaregåande skule / Mo and Oyrane Vocational School, Norwegia

Czas realizacji: 07.02.2014 – 31.05.2016

Założenia:
Kluczowym celem projektu jest uruchomienie specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim i zastosowanie symulacji jako metody, która wzmocni kształcenie praktyczne studentów, a dodatkowy język angielski podniesie kompetencje językowe i zwiększy konkurencyjność na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • poprawa jakości kształcenia poprzez wzrost kompetencji kadry naukowej (wymiana doświadczeń z partnerami norweskimi, szkolenia z zakresu aktywizujących metod dydaktycznych);
 • podniesienie kompetencji językowych studentów;
 • wprowadzenie praktycznego profilu kształcenia;
 • nawiązanie współpracy z sektorem pracodawców poprzez finansowanie praktyk zawodowych;
 • opracowanie programu studiów, sylabusów, gier dydaktycznych;
 • poprawa mobilności poprzez wymianę studentów i kadry dydaktycznej;
 • rozwój infrastruktury uczelni.

Dotychczasowe rezultaty:

 • Pozyskanie partnerów z Norwegii Høgskolen i Lillehammer/ Lillehammer University College oraz Mo og Øyrane vidaregåande skule / Mo and Oyrane Vocational School
 • Uzyskanie akceptacji Senatu PWSZ na uruchomienie nowej specjalności;
 • Opracowanie programu nauczania specjalności ”Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim” w tym: przygotowanie 19 programów/sylabusów do poszczególnych przedmiotów zawierających: treści kształcenia, punkty ECTS, opis efektów kształcenia, sposób ich weryfikacji oraz zalecaną literaturę
 • Przeprowadzenie remontu dwóch sal dydaktycznych;
 • Wyposażenie laboratorium komputerowego w budynku A (s. 203);
 • Stworzenie firmy symulacyjnej w budynku C (s. 313), wyposażenie w nowoczesny sprzęt i profesjonalne oprogramowanie;
 • Przeprowadzenie naborów w roku akademickim 2014/2015 oraz 2013/2015 na nową specjalność (po ok. 25 osób);
 • Zorganizowanie szkolenia dla wykładowców na temat symulacji i innych metod dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu praktycznym;
 • Zorganizowanie 3 konferencji, tj. Konferencji inaugurującej projekt pt. Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, w której uczestniczyło ok. 150 osób (w tym także studenci i kadra dydaktycznej z Niemiec) oraz IV Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych pn. Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji, w której uczestniczyło ok. 300 osób, w tym także studenci i wykładowcy z partnerskich uczelni norweskich. 25.04.2016 odbyła się trzecia konferencja podsumowująca projekt pt. Doświadczenia szkół wyższych w kształceniu na profilu praktycznym – założenia reformy, stan obecny, perspektywy. Refleksje i doświadczenia z realizacji polsko-norweskiego projektu
 • Zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych do Uniwersytetu w Lillehammer, w których uczestniczyło 34 studentów i 6 wykładowców z PWSZ;
 • Zorganizowanie wizyty studyjnej Norwegów w Polsce, w której uczestniczyło 13 studentów i 3 wykładowców z Lillehammer University College w Norwegii oraz 2 wykładowców z Mo and Oyrane Vocational School;
 • Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w turystyce w wymiarze 120 godz.(360 godz. dla 3 grup objętych projektem).;
 • Stworzenie 24 symulacyjnych gier decyzyjnych, których tematyka wiąże się z szeroko rozumianą ekonomią, a w szczególności koncentrowały się na takich zagadnieniach jak teoria gier, teoria rynku, teoria decyzji.
 • Zorganizowanie 6 – tygodniowych praktyk zawodowych studenckich po drugim roku studiów w jednostkach działających w branży turystyczno-hotelarskiej
 • Zorganizowanie wyjazdowych zajęć praktycznych w gospodarstwie agroturystycznym dla 33 studentów i jednego wykładowcy;
 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. Pocztówki z wakacji;
 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. Pamiątka z Lillehammer;
 • Przygotowanie wystawy prac studentów-beneficjentów opracowanych w ramach zajęć English for Tourism w Bibliotece PWSZ;
 • Przeprowadzenie 50 godzin wykładów w języku angielskim;
 • Zorganizowanie wyjazdu dla grupy 33 studentów i 1 wykładowcy na Targi HORECA/GASTROFOOD w Krakowie;
 • Zakup literatury dla nowej specjalności;
 • Uruchomienie strony internetowej projektu oraz utworzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie działań promujących nową specjalność oraz projekt: plakaty, ulotki, banery, sesja zdjęciowa studentów- beneficjentów Projektu, dla potrzeb akcji promocyjnej, reklama w lokalnych portalach internetowych, konferencja prasowa, film w lokalnej telewizji IMAV, liczne artykuły w prasie lokalnej, uczelnianym periodyku Ad Astra, promocja w szkołach średnich, tablica informacyjna na terenie Uczelni.
 • Wydanie publikacji poprojektowej zawierającej opisy metody symulacyjnej, program nauczania i opis efektów kształcenia, sylabusy, scenariusze lekcji, gry dydaktyczne, streszczenia wykładów (w tym w j. angielskim).
 • Stworzenie materiałów dydaktycznych w tym gier symulacyjnych i scenariuszy zajęć dla 19 nowych przedmiotów.
 • Wzrost potencjału kadry naukowej PWSZ w Tarnowie poprzez udział 20 osób w warsztatach z zakresu nowoczesnych metod nauczania i prowadzenia zajęć w firmie symulacyjnej.