Studia

Kierunek: EKONOMIA

Specjalności:
• Ekonomika gospodarki żywnościowej,
• Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim,
• Finanse przedsiębiorstw

Kierunek studiów Ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia – nauki społeczne. Jest podstawą dla wszystkich dyscyplin naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Wiedza zdobywana na kierunku Ekonomia ma charakter wysoce aplikacyjny i obejmuje problematykę funkcjonowania, rozwoju oraz współdziałania organizacji społecznych, w tym głównie przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Wiedza o prawidłowościach rządzących organizacjami umożliwia podejmowanie pracy w tych instytucjach. Studia na kierunku Ekonomia przygotowują specjalistów dla wszystkich dziedzin gospodarki, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Z punktu widzenia potrzeby rozwoju przedsiębiorczości istotnym elementem edukacji jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji pozwalających także na podejmowanie własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie. W ramach kształcenia specjalistycznego już po pierwszym roku studiów studenci dzielą się na trzy charakteryzujące się odmienną specyfiką specjalności: Ekonomika gospodarki żywnościowej, Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim oraz Finanse przedsiębiorstw.

W ramach specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej studenci zdobywają szeroką wiedzę m.in. z zakresu techniki i technologii produkcji surowców żywnościowych, ekonomiki i organizacji podmiotów sektora gospodarki żywnościowej, struktury agrobiznesu w Polsce i UE, polityki rolnej i strukturalnej, przedsiębiorczości, zarządzania projektami unijnymi, doradztwa w agrobiznesie, spółdzielczości, agroturystyki, bankowości, marketingu produktów rolno – spożywczych, komunikacji interpersonalnej i ochrony środowiska. Ponadto studenci odbywają 6 tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą (USA, Irlandia, Wielka Brytania). Absolwenci specjalności Ekonomika gospodarki żywnościowej są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej oraz organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą.

W ramach specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim studenci uzyskują wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznają się z problematyką ekonomiczną działalności związanych z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia, w tym zbiorowego. W związku z przestrzennym charakterem turystyki sporo treści wykładów i ćwiczeń dotyczy geografii turystycznej, turystyki międzynarodowej oraz współczesnego znaczenia turystyki dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Nieodłącznym elementem edukacji jest znajomość języka angielskiego, który poza podstawowym 3-semestrowym zakresem, uzupełniany jest 120 godzinnym kursem języka angielskiego (English for Tourism). Ponadto studenci odbywają 6- cio tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą (USA, Irlandia, Wielka Brytania). Osoby kończące specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim przygotowane są do pracy w turystyce i hotelarstwie – głównie na stanowiskach operacyjnych i kierownictwa niższego szczebla – w kraju i za granicą. Posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umieją poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej.

W ramach specjalności Finanse przedsiębiorstw studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, analizy i projekcji finansowej w firmie, sporządzania raportów finansowych, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, systemu podatkowego w Polsce i UE, zasad funkcjonowania systemu bankowego, ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, funduszy emerytalnych, funkcjonowania rynków finansowych, doradztwa rachunkowego, wyceny majątku i metod wyceny projektów gospodarczych oraz zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych polityki strukturalnej UE. Ponadto studenci odbywają 6- cio tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą (USA, Irlandia, Wielka Brytania). Osoby kończące specjalność Finanse przedsiębiorstw przygotowane są do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umieją poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej.